EU wijzigt verordening inzake bescherming tegen gentechnologie voor Covid-vaccin | Door Bernhard Loyen

Duitsland is lid van het EU-genoomproject

Een commentaar van Bernhard Loyen.

De gruwel is groot, de mening is bijna unaniem. Rusland is nalatig met zijn burgers met betrekking tot een vaccin tegen het Sars.Cov-2-virus. De Zuid-Duitser weet dat Poetin speelt met de gezondheid van zijn volk in Rusland (1). Die ZEIT analyseert het geneesmiddel onmiddellijk als een aspirant-vaccin (2). Bondsminister van Volksgezondheid Jens Spahn liet de Deutschlandfunk weten dat hij de goedkeuring van het Russische coronavirusvaccin na een verkorte testfase als gevaarlijk beschouwt (3). Goedkeuring of registratie? Voor het Russische en uitgebreide vaccinatiedebat beveel ik twee artikelen aan die in het schriftelijke artikel over de NachDenkSeiten (4,5) aan bod komen.

Is de hypocriete verontwaardiging over de gezondheidsrisico’s voor de mensen, vooral uit de politiek, gepast? De EU-verordening 2020/1043 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 (6). Het onderwerp is, in het officiële document, een citaat: “Verordening betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik voor de behandeling of preventie van coronavirusziekte (COVID-19) die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen en de toediening daarvan.

De volgorde staat op vijf pagina’s, in 26 afzonderlijke punten. De vermeende noodzaak wordt opnieuw beschreven in punt 1, citaat: Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uitgeroepen tot een noodsituatie op gezondheidsgebied van internationaal belang. Op 11 maart 2020 heeft de WHO COVID-19 geclassificeerd als een pandemie. Verdere individuele punten vatten de vorige procedure, de vorige richtlijnen voor de goedkeuring van een nieuw medicijn, samen. Onder punt 8 wordt op dat citaat gewezen:

De ervaring leert dat bij klinische proeven met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s bestaan, de procedure voor de naleving van de voorschriften van de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG ten aanzien van de milieurisicobeoordeling en de toelating door de bevoegde instantie van een lidstaat complex is en veel tijd kan vergen.

GGO is de afkorting voor genetisch gemodificeerde organismen. Punt 10 legt uit aan overbelaste ambtenaren en politici, citaat:

Het is daarom bijzonder moeilijk om multicentrische klinische proeven uit te voeren met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s bestaan en waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Het wordt spannend vanaf punt 13, citaat:

Met het oog op de noodsituatie op gezondheidsgebied is het voor de Unie van groot belang dat er zo snel mogelijk veilige en doeltreffende geneesmiddelen voor de behandeling of preventie van COVID-19 kunnen worden ontwikkeld en in de Unie beschikbaar worden gesteld.

Zo snel mogelijk? Voorzichtig. Het is toch niet zozeer onbekend, maar het zou officieel bedrogen zijn door de EU-verordening, achter de rug van de EU-burgers om? De pupilverwijding begint met punt 17, citaat:

“Het centrale doel van de farmaceutische wetgeving van de EU is de bescherming van de volksgezondheid. De Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG hebben tot doel een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen door de risico’s in verband met de doelbewuste introductie of het ingeperkte gebruik van GGO’s te beoordelen. Enig geluk? Helaas is paragraaf 17 niet tot het einde toe geciteerd:

Gezien de ongekende noodsituatie op gezondheidsgebied als gevolg van de COVID 19-pandemie moet de bescherming van de volksgezondheid een prioriteit zijn. Daarom moet een tijdelijke afwijking worden toegestaan van de eisen inzake voorafgaande milieurisicobeoordeling en toestemming overeenkomstig de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG voor de duur van de COVID-19-pandemie of zolang de COVID-19 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid vormt.

Tot slot: “Zolang de tijdelijke afwijking van toepassing is, mag de milieurisicobeoordeling en de toestemming uit hoofde van de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG geen voorwaarde zijn voor de uitvoering van deze klinische proeven.

Zijn er protesten geweest op politiek niveau? Punt 23 verwijst hier in ieder geval naar, citaat:

Sommige lidstaten hebben twijfels geuit over de wisselwerking tussen deze bepalingen van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 en de ggo-wetgeving.

Ruwweg samengevat, of liever gezegd ontcijferd – niemand wordt gedwongen iets te doen, er kunnen twijfels worden geuit, maar de grote spelers in de vaccinatiebranche, waaronder Duitsland, met de lobbyende minister van Volksgezondheid, de heer Spahn, aan het hoofd, worden hierdoor niet meer verhinderd iets te doen.

Het onderzoeksportaal Correctiv wist daarom op 05.08, elke ondervraging, de verklaring dat in de vaccins kan worden vervalst nu levendig, kan alleen komen van het kamp van de samenzweringstheoretici, citaat: Nee. Genetisch gemodificeerde organismen bevatten ze ook niet (7).

In de persmededeling van de Europese Unie wordt de duur van de verordening vermeld: “De verordening is slechts van toepassing zolang COVID-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als pandemie wordt geclassificeerd of zolang er een uitvoeringsbesluit van kracht is” (8). Gedecodeerd zullen we dat doen zolang we de definitieve soevereiniteit van deze pseudo-pandemie ongestoord kunnen uitvoeren. De volgende zin kan opnieuw individueel worden gedefinieerd. Laat ieder van ons nogmaals blijk geven van zijn of haar begrip voor deze EU-verordening, citaat:

De verordening voorziet in een tijdelijke afwijking voor klinische proeven met ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en staat de lidstaten ook toe om onder bepaalde urgente omstandigheden geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s bestaan, te gebruiken voor de behandeling of preventie van COVID-19 (8).

Waarom zou een instelling als de EU, een vereniging van farmaceutische lobby’s ter waarde van meerdere miljarden euro’s, het sleutelwoord GAVI – Global Alliance for Vaccines and Immunisation, in tijden van deze politiek geïnitieerde corona-crisis speciale voorschriften voor vaccins uitvaardigen om de eisen en wensen van navenant veeleisende belangengroepen niet te dienen, uit te breiden, d.w.z. mogelijk te maken? Waarom deze huidige bijtreflexen met betrekking tot het nieuws uit Rusland? Er staat hier veel geld op het spel, als gevolg van de uitbuiting van miljoenen mensen door het misbruiken van miljoenen gezondheid. Er staat niets anders op het spel, zeker geen zogenaamd gevaarlijk virus.

Duitsland is in een PCR-test razernij. Besteld, aanbevolen, besteld. Natuurlijk dient het alleen maar om het gevoel van veiligheid van de burgers in dit land te vergroten. Niemand weet waarom deze dynamiek, gezien het verloop van deze nogal slappe pandemie. Het resultaat dient meestal slechts één functie. Een andere kandidaat voor het woord van het jaar, de transfiguratie en de onzekerheid van de mensen kan worden geserveerd – nieuwe infecties.

De Beierse premier Söder wist op 10.08., citaat: “Corona wordt elke dag gevaarlijker” (9). Wie heeft hem dat verteld? Natuurlijk is de bewaker van de Graal van de Infectiebeschermingswet Jens Spahn. Hij communiceerde de indrukwekkende realisatie, “Aandacht, het wordt een beetje raar,” citaat:

Het virus grijpt elke kans aan. Laten we goed voor elkaar blijven zorgen (10).

Overheidswoordvoerder Steffen Seibert nam op 12.08 deze lege sjabloon over en instrueerde de aanwezige journalisten, citeer: “Nou, als we nu niet allemaal voorzichtig en waakzaam zijn, dan kan dit evenement nog steeds zijn eigen dynamiek ontwikkelen. Het is goed dat we uitgebreide tests kunnen uitvoeren en zo ook meer infecties kunnen opsporen … (11).

Met deze nietszeggende aantallen nieuwe infecties zal het volgende gebeuren in dit land – het aantal nieuwe infecties in Duitsland blijft stijgen, het aantal ziekenhuisgevallen neemt af: meer dan 1200 nieuwe besmette personen binnen 24 uur is een reden tot bezorgdheid. Een overbelasting van het gezondheidssysteem dreigt op dit moment echter niet, zodat het Handelsblatt ook op 12.08 (12). Veel ophef over niets.

Maar het kan de federale regering niet schelen, de tests moeten op grote schaal worden uitgevoerd. Nieuwste doelgroep – terugkeerders van rijst. Een week geleden is de verordening inzake de testverplichting voor reizigers uit risicogebieden van kracht geworden (13). Onder punt C – alternatieven wordt het indrukwekkende antwoord: Nee. Onder §1 van het ontwerp wordt de testverplichting toegelicht. In punt B, speciaal deel, zijn er duidelijke ideeën van de overheid, citaat:

Wie in strijd met deze verplichting opzettelijk of uit onachtzaamheid een overeenkomstige test niet tolereert, handelt in strijd met de voorschriften volgens § 73 lid 1a nummer 19 IfSG. Deze administratieve overtreding kan worden bestraft met een boete van maximaal 25 000 euro. Wie na een verzoek niet aan de aangeboden test deelneemt, ontwijkt de test en tolereert deze niet. Dit zou een boete zijn. Intimidatie, het volgende bedreigingsscenario voor burgers.

Er zijn momenteel ongeveer 10.000 bevestigde actieve gevallen in heel Duitsland (10). Actieve gevallen, geen nieuwe infecties. Kunnen er nog andere redenen zijn voor deze stortvloed aan PCR-tests, afgezien van het bedienen van de paniekknop? Op 16.01.2020 is Duitsland toegetreden tot het EU-genoomproject. Bondsminister van Onderzoek Anja Karliczek en Bondsminister van Volksgezondheid Jens Spahn kondigden beide aan dat ze aan de kant van de Duitse regering staan – “Duitsland is nu een officiële partner van het grote Europese project “1+Miljoen Genomes Initiative” (14).

De volgende informatie is te vinden in het jubelende artikel, citaat:

Het doel van het initiatief is een veiligere en gereguleerde toegang tot ten minste een miljoen volledige genoomsequenties en andere gezondheidsgegevens over de nationale grenzen heen mogelijk te maken. Op dit moment hebben meer dan 20 Europese landen zich al verbonden tot samenwerking. De term “genoom” wordt gebruikt om het geheel van de genetische informatie te beschrijven. Het genoom kan waardevolle informatie bevatten voor de gezondheid. Uitgebreide toegang tot genoomgegevens en andere medische gegevens kan een doorslaggevende bijdrage leveren aan het onderzoek en de behandeling van ziekten.

Alles, echt alles van Spahn, van de plannen van de federale regering en de EU dient alleen maar in het voordeel van de mensen. Dat is wat er in de media wordt gepropageerd, dus het moet waar zijn. En hoe kom je aan de genomen die je nodig hebt?

Bijvoorbeeld door middel van een genetische test. Maar dit is een bedrijfsmodel en vrij duur voor de individuele burger. Een dergelijke test kost 59 euro en is blijkbaar een zeer concurrerende en twijfelachtige markt. Deutschlandfunk rapporteerde in 2019, citaat: “Genetische tests kunnen informatie geven over herkomst, uiterlijk – en ziekten. Steeds meer mensen gebruiken deze tests en steeds meer bedrijven willen winst maken met het verzamelde genetische materiaal. Een bedrijf met onverwachte risico’s (15).

Er moeten dus andere manieren worden gevonden, niet dat er nog verplichtingen zijn, bijvoorbeeld door middel van regelgeving.  Om een genetische test uit te voeren is lichaamsmateriaal nodig, aangezien de genetische informatie zich in de cellen van het lichaam bevindt. Afhankelijk van de genetische test is een bloedstaal of – aandacht – een speekselstaal, bv. een uitstrijkje van het mondslijmvlies (16), geschikt voor dit doel. Ja, speculatief gezien een andere samenzweringstheorie, zoals zoveel andere dit jaar, maar een alarmerende hoeveelheid daarvan is nu voor miljoenen mensen een bittere realiteit geworden. Nogmaals, laat iedereen zijn eigen conclusies trekken.

Mr. Wieler van het RKI had het weer mis, dus de autoriteiten hadden het in ieder geval mis. Niets dramatisch, maar zeker vervelend in termen van professionaliteit. Het Robert Koch Instituut had woensdag “per ongeluk” een verouderde position paper gepubliceerd, waarin onder andere het gebruik van een vaccin tegen het coronavirus al in het najaar mogelijk werd geacht (17). Ze wilden punten scoren na de zomervakantie. Dus het werd een headshaker. Citaat: “Het gepubliceerde document is een volledig verouderde, inmiddels meerdere malen herziene versie die niet bedoeld was voor publicatie”. Het gebeurt, want vergissen is menselijk.

Maar hoezeer de vele fouten dit jaar worden aangepakt, blijkt uit het volgende citaat over het onderwerp Corona:

Dit is een milde ziekte, een verkoudheid die vooral de lagere luchtwegen treft. En in principe is het geen probleem voor het individu. Dan zal ik het niet alleen overleven, dan zal ik er normaal gesproken relatief weinig van merken. Dus de vraag is, waar maken we ons eigenlijk zorgen over? (18)

Dit is wat Dr. Drosten van de Charité, die de regering adviseert, zei tijdens een persconferentie met Jens Spahn in maart van dit jaar (vanaf Min.03:50). Door welke personen, die via de media worden gelanceerd en maandenlang worden gepresenteerd als professioneel toppersoneel van dit land, laten miljoenen burgers hun leven nog steeds geheel of gedeeltelijk vernielen?

Mits zij deze massale ingrepen in hun individuele bestaan als een breuk ervaren. In de soms stille, maar angstaanjagend hoge mate van schrille identificatie die kan worden waargenomen met de bendevorming van de Infectiebeschermingswet.

Als de stemming in het land dreigt te veranderen, komt het allround wapenonderzoek van Bertelsmann in beeld. Vermenigvuldiger, de SPIEGEL. Ik heb gezocht naar de woorden ongelooflijk, belachelijk of grap nummer in het hele artikel. Tevergeefs. Citaten:

Bertelsmannstudie over cohesie. Volgens een studie is het gevoel van cohesie in Duitsland stabiel – en is het zelfs verbeterd tijdens de coronapandemie. In de eerste golf werden meer dan 3.000 mensen geïnterviewd. De onderzoekers maken onderscheid tussen interviews voor 3 maart en daarna. Van de geïnterviewden zijn er in mei en juni weer 1000 mensen gebeld. En uit de resultaten bleek dat 51 procent en 41 procent van de respondenten de cohesie na meer dan twee maanden coronacrisis beter inschatte dan voorheen. Studie-auteur Unzicker: “Verhalen van verval, zoals sommige politieke actoren die graag verbeelden, kwamen niet overeen met de gepercipieerde werkelijkheid.

Beangstigend, is het niet? Maar de ergste zinnen kwamen aan het eind van het artikel, citaat: “Verrassend genoeg is volgens de studie ook de angst voor economische achteruitgang afgenomen ten opzichte van de beginfase van de pandemie in Duitsland. Terwijl in februari nog meer dan de helft van de respondenten zich zorgen maakte over het zelf arm zijn of worden, was dat in het begin van de zomer 47 procent. Ook de angst voor werkloosheid is aanzienlijk afgenomen, van 44 procent naar 31 procent. De nood heeft zich blijkbaar verspreid dat Duitsland de crisis tot nu toe zo goed heeft doorstaan. De vraag is of dit kan blijven duren in het licht van het stijgende aantal infecties.

Hoe kan een SPIEGEL-journalist, die in ’84 werd geboren, zulke ruwe onderzoeken publiceren zonder commentaar en zo’n eindrapport opstellen? Een maatstaf, zelfs het dagelijkse nieuws was zo gênant dat er slechts gedeeltelijke informatie was in een vroege editie van de dag (21).

Het antwoord op de huidige massale druk van de politiek en de media, de dreiging van een politiek geordende terugval in slavernij door middel van opnieuw geforceerde maatregelen, kan alleen maar leiden tot verzet door middel van aanwezigheid.

Mocht het op de een of andere manier mogelijk zijn, dan moet het individuele protest op zaterdag 29.08. bij de demonstratie plaatsvinden: “Berlijn nodigt Europa uit – Festival voor Vrijheid en Vrede”. Aan deze waanzin moet een einde komen.

Bronnen:

 1. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-russland-impfstoff-kommentar-1.4995973
 2. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-08/russland-corona-forschung-impfstoff-entwicklung-zulassung-wladimir-putin
 3. https://www.deutschlandfunk.de/zulassung-von-sputnik-v-gesundheitsminister-spahn-fuerchtet.1939.de.html?drn:news_id=1160931
 4. https://www.nachdenkseiten.de/?p=63758#h01
 5. https://www.nachdenkseiten.de/?p=63388
 6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=DE
 7. https://correctiv.org/faktencheck/2020/08/05/covid-19-nein-die-eu-hat-keine-ausnahmeregelung-fuer-einen-mrna-impfstoff-erlassen
 8. https://ec.europa.eu/germany/news/20200715-covid-19-eu-staaten-geben-gruenes-licht-fuer-schnelle-klinische-tests-von-medikamenten_de
 9. https://www.sueddeutsche.de/politik/kabinett-nuernberg-soeder-corona-wird-jeden-tag-gefaehrlicher-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200810-99-110976
 10. https://twitter.com/jensspahn/status/1293196311085355010
 11. https://twitter.com/phoenix_de/status/1293520967164211200
 12. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/corona-pandemie-zahl-der-neuinfektionen-in-deutschland-steigt-weiter-zahl-der-krankenhausfaelle-ruecklaeufig/26087992.html?share=twitter&ticket=ST-5147465-ZllzuMYdBdZehYPvVrqW-ap3
 13. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Entwurf_TestpflichtVO_BMG_07.08.2020.pdf
 14. https://www.bmbf.de/de/deutschland-tritt-genomprojekt-der-eu-bei-10676.html
 15. https://www.deutschlandfunkkultur.de/gendatenbanken-das-geschaeft-mit-menschlichen-genen.976.de.html?dram:article_id=461731
 16. https://www.gesundmed.de/diagnose/gentest-genanalyse-dna-test-dna-analyse/
 17. https://www.welt.de/wissenschaft/article213421248/Corona-Impfstoff-RKI-zieht-Prognose-zurueck-Veraltetes-Positionspapier-veroeffentlicht.html?wtrid=socialmedia.socialflow….socialflow_twitter
 18. Ab Min 03:50 – https://www.youtube.com/watch?v=9dcXTWhPnFg
 19. https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-krise-deutschland-rueckt-laut-bertelsmann-studie-zusammen-a-96d4004e-d659-482a-a855-dd2893f6eff1
 20. https://www.tagesschau.de/inland/corona-krise-zusammenhalt-101.html

+++

Met dank aan de auteurs voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: kentoh / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort