Corona Onderzoekscommissie – Deel 6 | Door Jochen Mitschka

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

In deel 1 en 2 van deze reeks hebben we verslag gedaan van de eerste hoorzitting van het Corona-comité, getiteld “Leren van het Onderzoekscomité voor de Mexicaanse griep” (1). Deel 3 en 4 beschrijven de hoorzitting over het onderwerp “De situatie van mensen in verpleeghuizen” (2). Deel 5 begon met een samenvatting van een verslag over de omstandigheden in Bergamo tijdens de derde hoorzitting (3). Dit zal vandaag worden afgerond.

Hoorzitting van professor Gatti

Haar opleiding en activiteiten omvatten bio-engineering, en professor Antonietta Gatti is een specialist in nanopathologie. Het gaat hierbij om de evaluatie van micro- en nanodeeltjes in het menselijk lichaam en de analyse van “contaminatie” met micro- en nanodeeltjes. Een deel van het onderzoek is gefinancierd door de EU. Prof. Gatti legde in haar presentatie uit dat, hoewel ze geen virusdeskundige was, ze zei dat het virus een zeer klein organisch deeltje was, met een veronderstelde grootte van 0,12 µ of 120 nanometer. Deze deeltjes konden worden geïdentificeerd in het bloed. Als dergelijke deeltjes in de bloedbaan zitten, zouden ze niet “alleen” reizen. Ze zouden moeten interageren met andere bloedbestanddelen of met delen van de omgevingscontaminanten die in het bloed en de organen worden aangetroffen. Deze interacties kunnen ook sterkere biologische reacties veroorzaken. Uw onderzoek zou in staat zijn om deze interacties te identificeren en het mechanisme te begrijpen waarmee de virusdeeltjes in contact komen met de bloedcomponenten.

Kennis van deze interacties zou belangrijk zijn voor therapie, vaccinatie, enz. Behalve haar persoon in Italië kent ze echter niemand die geïnteresseerd zou zijn in de interactie van de virusdeeltjes met bloedbestanddelen of andere deeltjes.

In de commissie werd de vraag gesteld of het op basis van haar onderzoek mogelijk zou zijn om vast te stellen of het virus inderdaad een volledig nieuw virus is of dat het misschien al lang bestaat. De getuige verklaarde dat ze zelf al in 2019 geen bewijs had voor het bestaan van het virus, maar ze had wel gehoord van artsen waarmee ze bevriend was. Ze legde toen uit dat er geen autopsies van hersencellen waren uitgevoerd uit angst voor deeltjes die zouden ontstaan bij het openen van de hersenhelft. Ze zou dan een systeem hebben gedoneerd aan een ziekenhuis dat dergelijke hersencellen eindelijk veilig zou kunnen verwijderen, zodat ze ze kan analyseren.

Professor Gatti wilde vervolgens de mogelijkheid hebben om deze verwijderde cellen te onderzoeken. Ze was vooral geïnteresseerd in de trombi. De pathologen die de cellen hadden genomen zouden haar hebben verteld dat er veel bloedstolsels waren gevonden in allerlei lichaamsdelen. Als gevolg daarvan werden donaties aan het ziekenhuis gegeven voor verder onderzoek en werd een wetenschappelijk project genaamd “Nano-Covid-19” opgestart. Dit project werd ook voorgesteld aan de Europese Commissie tijdens een online wetenschappelijke marathon. Het project werd echter niet gesteund omdat meer dan 20.000 onderzoeksprojecten zouden hebben geconcurreerd voor EU-fondsen.

Dus begonnen Prof. Gatti en haar supporters alleen aan het project. Maar na een maand kregen ze een brief van de directeur van het ziekenhuis aan wie het geld was geschonken. De brief zou beledigend zijn geweest en het ziekenhuis verklaarde dat het niet langer geïnteresseerd was in dit onderzoeksproject. Men zou hieruit kunnen concluderen dat ze niet wilden weten waarom dit ziekenhuis in Bergamo het hoogste sterftecijfer onder de Covid-patiënten in Italië had.

De getuige legde uit dat het hoge sterftecijfer abnormaal zou zijn geweest en dat dit te wijten moet zijn aan verschillende op elkaar inwerkende factoren. Een deel van de waarheid zou in deze autopsiefragmenten te vinden zijn. Zij zou dan Prof. Püschel om monsters hebben gevraagd, maar hij zou niet hebben geantwoord.

In het noorden van Italië zou de grootste milieuvervuiling in Europa plaatsvinden. Er zouden ook andere factoren zijn, zoals een grootschalig vaccinatieprogramma tegen meningokokken. Ze denkt dat het mogelijk is om te controleren wat de oorzaak is van de trombi. Of het nu alleen het virus was of de combinatie van virus en andere deeltjes. Ze zou ervan overtuigd zijn dat wetenschappelijk onderzoek zou kunnen achterhalen hoe en waarom deze trombi’s zijn ontstaan en mensen zijn gestorven.

De commissie vroeg of Prof. Gatti kon uitleggen waarom er in Italië geen interesse was om uit te zoeken hoe de trombi precies werd gevormd. De getuige kon hierover geen informatie geven. Ze kon alleen maar gissen, en natuurlijk was er de vrees dat de slachtoffers een rechtszaak konden aanspannen om schadevergoeding te eisen.

De commissie vroeg opnieuw waarom de patiënten in eerste instantie werden behandeld alsof ze een longontsteking hadden. Waarop Prof. Gatti antwoordde dat de vraag of er sprake was van een longontsteking of een systemische ziekte, d.w.z. een ziekte met bloedstolsels, verschillende tests vereiste. Ze wist niet of deze verschillende testen en onderzoeken waren uitgevoerd.

Vele jaren geleden zou Prof. Gatti in haar onderzoekswerk medische apparatuur hebben onderzocht toen ze met biomaterialen werkte. Een ding zou een filter tegen trombo-embolie zijn geweest. Het was een prothese die voor de operatie zou zijn ingebracht als de patiënt risico’s had gelopen. In deze context had ze de trombi geanalyseerd en vond ze dat er normaal gesproken een vreemd deeltje in de bloedstolsel was ingebed.

Dr. Wodarg vroeg de getuige vervolgens of ze de stolsel al had onderzocht in voorgaande jaren, toen soortgelijke trombotische verschijnselen zich hadden voorgedaan met de griep. Ze legde uit dat ze het medische apparaat had ontvangen van de ziekenhuizen, die bloedstolsels hadden opgelopen. Maar dit zouden geen monsters zijn geweest van patiënten met griep. Ze zou tijdens de influenza-epidemie geen monsters van patiënten met influenza hebben onderzocht.

De getuige wees er nogmaals op dat het onderzoek van de bloedklonters kon bewijzen of de patiënten de klonters ontwikkelden vanwege het virus, of vanwege het virus EN andere redenen, of alleen om andere redenen. Ze verwees naar een van haar boeken waarin ze twee projecten had beschreven om dergelijke onderzoeken te doen. Waarom zou het geen hypothese zijn, maar de beschrijving van een methode.

De commissie vroeg vervolgens of deze methode gebruikt kon worden om vast te stellen waaraan de patiënten zijn overleden. [OPGELET: Terwijl de commissie om redenen van overlijden vroeg, is Prof. Gatti altijd bezig met het uitleggen van de redenen voor de trombi]. Ze antwoordde dat ze heel goed kon bepalen of de trombi werd veroorzaakt door virussen, milieuvervuiling of bijvoorbeeld vaccinatiemiddelen. Ze zou echter geen postmortale monsters voor onderzoek hebben ontvangen.

Dr. Wodarg maakte toen duidelijk dat het natuurlijk onmogelijk was om te zeggen waar de patiënt aan stierf. En Prof. Gatti bevestigde dat het over de oorzaken van de trombi ging, niet van haar kant over de reden van de dood. Maar als de patholoog de bloedstolsels als doodsoorzaak beschouwde, en ze ontdekte dat het virus in het centrum van de bloedstolsels zat, zou men het antwoord op de vraag hebben.

Professor Pasquala Mario Bacco

Op dit moment doet Pasquale Bacco mee aan het interview. Hij is professor in de forensische geneeskunde. Hij legde uit dat hij autopsies had uitgevoerd in Italië. Hij had kunnen vaststellen dat het Sars-Cov-2-virus soortgelijke effecten had als het griepvirus. Hij rapporteerde over een project genaamd “The Heretic” waar verschillende wetenschappers bij betrokken zouden zijn. Deze geloofden in vrijheid van meningsuiting en wilden er een geven aan degenen die geen stem hadden. Hij meldde dat er aan het begin van de pandemie vreselijke behandelingsfouten zijn gemaakt.

Vanuit de commissie werd er nogmaals op gewezen dat men op zoek zou gaan naar de feiten in Duitsland en hoe het kwam dat men hier de vreselijke foto’s uit Bergamo zag. Samenvattend zei een lid van de commissie dat Bacco aan het begin van de pandemie had verklaard dat er veel mishandelingen waren geweest en vroeg hij om details.

De bloedstolsels, de trombosen zouden niet voldoende behandeld zijn, was een antwoord. Dr. Wodarg vroeg toen of ze hadden onderzocht welke medicijnen waren toegediend. Toen vroeg hij opnieuw welke feiten de bewering ondersteunden dat verkeerde medicatie en intubatie mensen hadden gedood.

Beide getuigen beweerden dat de andere factoren, zoals de milieuvervuiling, onvoldoende verband hielden met de ziekte.

Aan Prof. Bacco werd gevraagd of deze ernstige gevolgen van de ziekte in de voorgaande jaren bij griepgevallen waren gezien. Of er een verschil zou zijn in de ziekte. Prof. Bacco antwoordde vervolgens dat het dezelfde symptomen van de ziekte zouden zijn geweest als in de voorgaande jaren. Vervolgens werd opnieuw gevraagd wat precies de redenen voor de vele doden zouden zijn geweest.

De geïnterviewden verklaarden dat het de schuld van de overheid zou zijn geweest om de artsen de verkeerde instrumenten en voorschriften te geven. Deze maatregelen zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de vele sterfgevallen, niet de artsen.

Wodarg voerde aan dat er veel verschillende gewichtige redenen werden gehoord waarom er in Italië mensen waren overleden. Het zou belangrijk zijn om de gegevens van voorgaande jaren te gebruiken. Ook de milieuvervuiling zou de afgelopen jaren zeer groot zijn geweest. De verhoging van de leeftijd zou een factor zijn geweest, maar het zou ook in 2017 en 2018 zijn gebeurd. Naar zijn mening zou de zorg voor de verpleging een doorslaggevend verschil zijn geweest. Want in voorgaande jaren zou er geen sprake zijn geweest van een lockdown, en dus ook niet van een vlucht van verplegend personeel. Het feit dat zevenduizend mensen in de regio zouden zijn overgeplaatst van de intensive care naar bejaardentehuizen, naar verluidt om redenen van quarantaine, zou natuurlijk een groot probleem zijn geweest. In dat geval zou zelfs het uitproberen van de vele medicijnen niet nuttig zijn geweest.

Er zouden ook gevallen zijn geweest van personeel dat zou zijn gestorven aan Covid-19. Dit zou zeer zorgvuldig moeten worden onderzocht, omdat er meldingen waren dat het medisch en verplegend personeel profylactisch hydroxychloroquine had gekregen. Men zou moeten onderzoeken of dit een rol had kunnen spelen. Werden er misschien andere medicijnen gegeven als preventieve maatregel?

Prof. Gatti wees er nogmaals op dat er vaccinaties zijn uitgevoerd met mogelijk besmette vaccins. Ze verwees naar haar wetenschappelijke onderzoeken. Aluminiumhydroxide en soortgelijke anorganische materialen zouden als hulpstoffen zijn gebruikt. Ze bleven in het lichaam. In 32 jaar tijd zou niemand de veiligheid van de vaccins hebben gecontroleerd. Dit zou zijn bewezen door Robert Kennedy Jr. Deze laatste zou een aanklacht hebben ingediend bij alle relevante autoriteiten in de VS. Hij zou in een openbare hoorzitting hebben geëist dat de technische gegevens die de veiligheid en onschadelijkheid van de vaccins aantonen, openbaar zouden worden gemaakt. Voor de rechtbank zou hij een zaak tegen een Amerikaanse autoriteit hebben gewonnen, omdat de autoriteiten deze gegevens niet aan de rechtbank hadden kunnen voorleggen. Met andere woorden, er worden al 32 jaar lang vaccins gebruikt zonder dat er adequate veiligheidstests zijn uitgevoerd.

Prof. Gatti wees er ook op dat de meeste vaccins in glazen ampullen worden geleverd. En het vaccin wordt met een metalen naald uit de ampul gehaald. En daarbij zouden zelfs de kleinste glasdeeltjes worden binnengehaald als de ampul werd geopend. En het onderzoek van professor Gatti zou het effect kunnen aantonen. De vaccins zouden worden gevuld onder een afzuigapparaat. Maar er zouden ook problemen zijn met de filters van het zuigapparaat. Nanodeeltjes die vervolgens worden gescheiden. Als de regelmatige schoonmaak en inspecties niet zorgvuldig worden uitgevoerd, zou dit leiden tot extra vervuiling. Dat zou een van haar hypothesen zijn, maar het zou gemakkelijk te verifiëren zijn als de farmaceutische industrie tests zou uitvoeren. Een boek dat ze vier jaar geleden over dit onderwerp publiceerde, zou voor haar persoonlijke problemen hebben veroorzaakt vanuit de farmaceutische industrie. Zo zou bijvoorbeeld een seminar in de EU zijn afgelast onder druk van Italië.

De commissie concludeerde dat er geen concreet bewijs was, maar dat er veel aanwijzingen waren die opgevolgd moesten worden. Prof. Gatti wees er vervolgens nogmaals op dat haar donaties zouden zijn terugbetaald en dat zij geen monsters had willen laten onderzoeken om meer informatie te krijgen over de redenen voor de bloedstolling.

Wodarg vroeg vervolgens of bekend was welk percentage van de sterfgevallen door pathologen in Italië werd onderzocht. Er was geen duidelijk antwoord op deze vraag. Prof. Gatti wees er alleen op dat hun forensische activiteit om de oorzaken van de bloedstolling te onderzoeken zou worden getorpedeerd. Er zouden veel te weinig lijkschouwingen en forensische onderzoeken worden gedaan.

Als tussentijdse conclusie stelt de commissie vast dat er niet genoeg bekend is. Het beeld zou nogal ondoorzichtig zijn. De kritiek op de behandeling was onvoldoende, de feiten ontbraken. Wodarg legde uit dat het slecht zou zijn dat er geen schildwacht zou zijn, die elk jaar de ziektes zou monitoren, dan zou men veel beter geïnformeerd zijn.

De “kudde-immuniteit” zou niet meetbaar zijn met antilichamen. Het zou veel complexer zijn. Het zou ook in de cellen zitten, en Prof. Wittkowski en Prof. Sucharit Bhakdi zouden het daar mee eens zijn. T-cellen zouden geheugencellen zijn die in de lymfeklieren zijn opgeslagen. Deze T-cellen zouden niet zo gemakkelijk te onderzoeken zijn. “Maar we kunnen aannemen dat als mensen niet ziek worden, ze immuun zijn.” Opmerking: Indicatie dat de meeste mensen die positief getest zijn op corona geen of zeer milde ziekteverschijnselen vertonen.

De commissie klaagde vervolgens dat men alleen maar zou lezen over toenemende positieve testen, maar niets over hoeveel mensen er daadwerkelijk ziek zouden worden. Advocaat Dr. Reiner Füllmich legde toen uit: “Ik heb me daar persoonlijk van overtuigd, in Göttingen, waar een hele woonwijk met 700 mensen was gesloten, ging ik erheen omdat ik geïnteresseerd was, ik sprak met een paar mensen, en het bleek: Er waren een paar mensen die positief testten, maar na een dag of tien moest je alles weer openmaken, omdat er niet één ziek was, en er was niet één gestorven.

Advocaat Dr. Justus P. Hoffmann heeft vervolgens opnieuw samengevat welke extra risicofactoren een rol zouden hebben gespeeld in Noord-Italië. De commissie wilde verder onderzoek over dit onderwerp ondersteunen. Wodarg wees er vervolgens op dat het absoluut noodzakelijk was om de beoordeling van het postmortale onderzoek in Duitsland opnieuw te bespreken. Voor de uitgevende arts is de doodsoorzaak vaak degene die de minste problemen veroorzaakt.

Binnenkort:
De volgende samenvatting is voor de 4e sessie. De commissievergadering heeft als titel: “De Drosten Test, Immuniteit en de Tweede Golf”.

Bronnen:
(1) https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-1-von-jochen-mitschka/ und https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-2-von-jochen-mitschka/

(2) https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-3-von-jochen-mitschka/ und https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-4-von-jochen-mitschka/

(3) Zusammenfassung Teil 5: https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-5-von-jochen-mitschka/ Video: https://corona-ausschuss.de/sitzung3/

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Foto bron: OvalMedia

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort