Corona Onderzoekscommissie – Deel 5 | Door Jochen Mitschka

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

In deel 1 en 2 van deze reeks hebben we verslag gedaan van de eerste hoorzitting van het Corona-comité, getiteld “Leren van het Onderzoekscomité voor de Mexicaanse griep” (1). Deel 3 en 4 beschrijven de hoorzitting over het onderwerp “De situatie van mensen in verpleeghuizen” (2). Dit 5e deel (3) gaat over de omstandigheden in Bergamo, die door de media en politici herhaaldelijk worden aangehaald als bewijs voor de noodzaak van een stillegging in Duitsland.

Bergamo: Wat was er aan de hand

In de inleiding legde een commissielid uit dat de berichtgeving over Bergamo een keerpunt was en de mensen had geschokt. Het leek er dus op dat de lockdown een logisch gevolg daarvan was. Om een duidelijker beeld te krijgen van wat er werkelijk is gebeurd, zal deze hoorzitting topwetenschappers uit Italië die ter plaatse waren en zeer nauw betrokken waren bij de pandemie, bijeenbrengen.

Dr. Wolfgang Wodarg, een deskundige gast van de juristen van het comité, legde vervolgens uit hoe Bergamo in Duitsland werd ervaren. Hij begon met uit te leggen dat men zou hebben verwacht dat de pandemie zich nog verder en nog vreselijker zou verspreiden in China als gevolg van de verschijnselen in Bergamo. Maar dat was niet het geval. In de meeste regio’s van China was er geen sprake van stillegging en nauwelijks van infecties en sterfgevallen. Begin februari was er opeens geen nieuws meer uit China. Het was precies op dat moment dat Italië de aandacht trok. De vreselijke beelden van China die niet meer bestonden, werden vervangen door beelden uit Bergamo.

Natuurlijk werd de vraag gesteld waarom Italië van alle landen zo getroffen is en waarom er in Duitsland vrijwel niets is gebeurd. Toen, begin maart, kwamen de foto’s uit Bergamo als het ware uit bergen van lijken en ontstonden er paniek in Duitsland. Daarna volgde de lockdown in Italië. Omdat in het begin vrijwel alleen oude mensen tot de doden werden gerekend, vroeg men zich volgens Wodarg natuurlijk af of er misschien iets mis was gegaan met de zorg voor de ouderen.

In een gesprek met een ambtenaar van een Duitse vereniging van wettelijke ziektekostenverzekeraars kreeg Wodarg te horen dat de Italianen bang zijn als ze naar het ziekenhuis moeten. Uit nader onderzoek is gebleken dat er veel nosocomiale infecties (4) zijn, d.w.z. infecties die in het ziekenhuis zijn opgelopen, met een kracht van tien hoger dan in Duitsland, hoewel er hier al veel zijn. Italië en Spanje zouden in dit opzicht de slechtste omstandigheden in Europa hebben.

Bovendien heeft Italië de oudste bevolkingsstructuur van Europa. Er wonen daar veel meer oude mensen, en oudere mensen, dan in de rest van Europa. Uit de statistieken blijkt dat 70-80% van de gevallen van longontsteking bij ouderen voorkomt. In het verleden kwam longontsteking vaker voor bij jongere mensen dan nu.

Bovendien heeft de getroffen regio, die naar verluidt het hoogste niveau van luchtverontreiniging in Europa. Dit betekent dat veel factoren samenwerken. Toch bleek dit geen afdoende verklaring te zijn. Bovendien keerden de buitenlandse verpleegkundigen terug naar hun thuisland voor de dreigende lockdown. Als gevolg daarvan stonden veel oude mensen plotseling alleen.

Wodarg legde toen uit dat hij vooral geïnteresseerd was in het horen van welke medicijnen er gegeven werden. Er zou geen systematisch onderzoek naar worden gedaan. Hoewel er cijfers over sterfgevallen en “infecties” werden gepubliceerd, was er weinig bekend over de manier waarop patiënten werden behandeld voordat ze stierven. De resultaten van de lijkschouwingen zouden in sommige gevallen wel worden gepubliceerd, maar nooit welke medicijnen eerder werden gegeven.

In Duitsland zou tot 10% van de mensen die in ziekenhuizen sterven, sterven als gevolg van de toediening van medicijnen. Niet altijd vanwege de medicijnen die ze in het ziekenhuis hadden gekregen, maar ook vanwege de medicijnen die ze eerder hadden gebruikt.

Om de situatie te kunnen beoordelen is het daarom belangrijk om te weten welke medicijnen zijn toegediend en welke aanbevelingen er zijn gedaan door de overheid. Zijn de aanbevelingen van de WHO blindelings opgevolgd? Of waren er ook aanbevelingen van de medische organisaties?

Er zou geen curatieve behandeling van COVID-19 patiënten zijn. De patiënten kunnen worden ondersteund of palliatieve zorg krijgen, maar niet genezen met geneesmiddelen die gebaseerd zijn op voldoende bewijs en wetenschappelijk erkende studies.

De commissie verklaarde vervolgens dat “de beker is voorbij Duitsland”. Er zou geen sprake zijn geweest van overmatige sterfte, men zou eerder kunnen spreken van een milde griepepidemie. Maar vanuit Italië en de VS werden steeds weer griezelberichten verspreid, die werden gebruikt om de Duitse bevolking te motiveren voor de sluiting. Daarom wil de commissie graag weten wat er werkelijk in Italië is gebeurd. De advocaten willen van de artsen weten: 1. Was de situatie in Bergamo echt zoals ze werd voorgesteld? 2. Was het hetzelfde in andere delen van het land? 3. wat volgens de te horen medische wetenschappers eigenlijk de achtergrond was van de beelden die werden verspreid.

Wodarg zei dat er geen virussen waren die aan de grens zouden veranderen. Als je in Duitsland, Oostenrijk of Italië geïnfecteerd raakt, zijn er dezelfde reacties. Dat mensen in het ene land aan hetzelfde virus sterven, maar niet in het andere land, dat zou onverklaarbaar zijn.

De Italiaanse artsen

Uit Italië, de eerste arts die in het Duits sprak. Het interview begint dan met Dr. Luca Speciani (5) in het Engels en met een collega die vertaalde. Dr. Speciani is een praktiserend arts, hoofd van een medische vereniging van ongeveer 900 artsen, en maakt deel uit van een netwerk van artsen in Italië, waarin artsen elkaar informeren over de achtergrond van de coronacrisis en hun ervaringen uitwisselen.

Op de vraag wat er werkelijk gebeurd is in Bergamo, begon Dr. Speciani met de volgende uitleg:

Hij woonde ongeveer 20 kilometer buiten Bergamo en had de situatie van dichtbij kunnen observeren. Het sterftecijfer zou vergelijkbaar zijn met dat van de afgelopen drie jaar, met uitzondering van Bergamo en Brescia. Er zouden twee speciale voorwaarden zijn geweest. De eerste voorwaarde zou een uitzonderlijk hoog aantal griepvaccinaties in de twee steden zijn geweest. De reden hiervoor was een publiekscampagne om griepvaccinatie in deze twee regio’s te bevorderen. In wetenschappelijke documenten staat nu dat mensen die gevaccineerd zijn tegen een eenvoudige griep vatbaarder zijn voor Covid-19.

De tweede belangrijke factor was het besluit van de autoriteiten om mensen die van de intensieve zorg zijn ontslagen, in bejaardentehuizen te plaatsen. Maar waar de mensen die het meest gevoelig zijn voor Covid-19 leefden. Dit resulteerde in zevenduizend doden in bejaardentehuizen in Lombardije.

De president van Lombardije verklaarde dat hij zich niet had vergist omdat hij de beslissing had moeten nemen. De Italiaanse justitie zou de zaak onderzoeken. De politieke leiding zou momenteel echter in alle media aan bod komen. De nabestaanden van de overledene hebben Lombardije aangeklaagd en de zaak is nog steeds in behandeling.

Volgens de mening van veel artsen, en ook volgens hem, waren deze twee voorwaarden bepalend voor de beelden die rond de wereld gingen, en noch Bergamo noch Brescia zou vergelijkbaar zijn met andere plaatsen.

Op de vraag hoe Dr. Speciani het gedrag zou beoordelen, antwoordde hij dat er medische richtlijnen waren geweest in de regio. Paracetamol moet worden toegediend tegen koorts, maar zoals we weten is koorts de eerste verdediging van het menselijk organisme tegen virus- en bacteriële infecties. Volgens hem zou dit de eerste fout zijn geweest. Vervolgens werden er antibiotica toegediend, maar deze zouden praktisch niet effectief zijn tegen een virale infectie. Uiteindelijk werd het gecombineerd met antivirale middelen zoals ritonavir. Een zeer duur maar ineffectief medicijn. Uiteindelijk definieerden ze de ziekte als een longprobleem, maar dat was niet juist. Maar omdat er geen lijkschouwingen zijn gedaan, was dit in het begin onbekend.

In feite was het trombofilie. Pas na de eerste autopsies was het geen longontsteking maar trombofilie, waartegen heparine kon worden gebruikt. Volgens Dr. Speciani zou heparine echter zeer goedkoop zijn en werd het waarschijnlijk niet gebruikt. In plaats daarvan zou ritonavir en een ander medicijn zijn toegediend, maar dit was niet erg succesvol.

Tenslotte had Dr. Guiseppe de Donno het bloedplasma van genezen patiënten gebruikt om Covid-19 patiënten te behandelen en meldde hij dat hij al een maand geen sterfgevallen had gehad. Deze informatie zou door de Italiaanse regering en de media zijn onderdrukt. De dokter werd ook geïntimideerd door het bezoek van politieagenten.

Volgens hem was er een duidelijke wil van de Italiaanse regering om de door de artsen passend geachte behandeling niet toe te staan. Dat zou een van de redenen zijn geweest voor de vele doden.

Op verzoek van de commissie werden de door de overheid voorgeschreven behandelmethoden opnieuw toegelicht. Volgens deze methode moeten eerst vitamine C en paracetamol worden toegediend. Ze zijn toen naar huis gestuurd. Natuurlijk hielpen deze medicijnen niet, en toen de ziekte ernstiger werd, werden de patiënten terug naar het ziekenhuis gebracht en werd er begonnen met kunstmatige beademing.

Dit waren patiënten die gemiddeld 80 jaar oud waren, en allemaal waren ze voorovergebogen. De patiënten die uit de intensive care werden ontslagen, zouden dan naar de bejaardentehuizen zijn overgebracht, wat zou hebben geleid tot een golf van infecties in deze huizen.

Op de vraag of de prijs van de medicijnen een rol had gespeeld bij de behandeling, antwoordden ze dat hoewel ze wisten dat heparine zou helpen, het niet werd gebruikt en dat er ook geen hydroxychloroquine werd gebruikt. Op de vraag wie dit heeft bepaald, was het antwoord dat het ministerie van Volksgezondheid het heeft bevolen.

Vervolgens werd erop gewezen dat er in Italië gratis gezondheidszorg is, wat betekent dat patiënten niets hoeven te betalen, ongeacht hoe duur de medicijnen zijn. Het zou de overheid zijn geweest die de hoge kosten van de dure medicijnen zou hebben betaald.

Uit de commissie werd nogmaals duidelijk gemaakt dat de regering naar de mening van de heer Zoffi (de vertaler) en dr. Speciani niet bewust goedkopere medicijnen zou hebben toegestaan, waarvan de artsen dachten dat ze effectief waren, maar dat ze de duurdere medicijnen wel zou hebben voorgeschreven, hoewel veel artsen dachten dat ze nauwelijks effectief waren. Dit werd bevestigd en er werd nogmaals op gewezen dat hydroxychloroquine, dat in een vroeg stadium in de juiste dosering werd gebruikt en als effectief werd erkend, uitdrukkelijk was verboden.

De commissie vroeg vervolgens of er een financiële stimulans zou zijn geweest voor kunstmatige ademhaling. Dr. Speciani kende de exacte cijfers niet en zei alleen dat de kosten extreem hoog waren. Op het hoogtepunt van de pandemie zouden er ongeveer 5000 mensen op de intensive care zijn geweest, waarvan de meesten op kunstmatige beademing.

Dr. Wodarg merkte op dat de levensverwachting van iemand die ouder is dan 80 jaar en geïntubeerd wordt, zeer laag is. En dat het wijdverbreide gebruik van deze behandelingsmethode helemaal niet gepast zou zijn geweest. Intubatie zou het risico op nosocomiale infecties hebben vergroot. Dr. Wodarg legde uit dat in andere landen werd vastgesteld dat mensen een betere overlevingskans hadden als ze niet geïntubeerd werden in bepaalde situaties. Intubatie over de hele linie zou een onjuiste behandeling zijn geweest.

Dr. Speciani heeft de verklaring van Dr. Wodarg bevestigd. Hij wees er ook op dat als trombofilie niet met heparine wordt behandeld, de patiënt moet sterven, met of zonder kunstmatige ademhaling. In veel gevallen zou ventilatie niet alleen onnodig zijn geweest, maar ook gevaarlijk.

Ontsnappen van het verplegend personeel

Van de commissie kwam de vraag of Dr. Speciani iets kon zeggen over de rol die de herhaaldelijk geciteerde vlucht van veel verplegend personeel naar Oost-Europa om de sluiting te voorkomen in de situatie had gespeeld. Er werd gevraagd wie toen de zorg in de bejaardentehuizen had gegarandeerd, vooral omdat er nog steeds patiënten uit de ziekenhuizen werden opgenomen. Dr. Speciani heeft hierover geen informatie verstrekt.

Op de vraag hoe de situatie in Italië op dit moment zou zijn, antwoordde Dr. Speciani dat alle media werken om mensen bang te maken. Zo zou ongeveer een derde van de bevolking inmiddels contact hebben gehad met het virus. Maar deze informatie zou bewust niet worden verspreid. Zodra patiënten symptomen vertonen die lijken op die van Covid-19, moeten alle personen in de buurt van school, werkplek, enz. worden getest. En zodra een aantal van hen positief testte, zou er onmiddellijk sprake zijn van een focus van de infectie. Alles zou in quarantaine worden geplaatst, de angst zou zich verspreiden.

Er zouden elke dag verschillende sterfgevallen zijn die positief zouden zijn getest voor Covid, en sommige van hen zouden waarschijnlijk zijn gestorven aan Covid. De regering zou werken aan het oproepen van een nieuwe lockdown, mogelijk in de herfst. De scholen zouden dan weer gesloten zijn. De 900 artsen die Dr. Speciani vertegenwoordigt willen dit bestrijden. Ze werken aan het herstel van de grondwettelijke rechten, zei hij. Hij noemde de overheid corrupt en handelde vooral in het belang van de farmaceutische industrie.

Ondertussen wees de heer Zoffi erop dat de ziekenhuizen leeg zijn. Professor Sangrillo en andere gerespecteerde medische deskundigen zouden hebben bevestigd dat het virus is overleden. De oorspronkelijke virale kracht zou niet meer bestaan. De vooraanstaande Italiaanse wetenschappers zouden de mensen vragen om hun leven weer op te pakken, tegen de druk van de regering in. Toch zouden de media angst en paniek blijven verspreiden.

Aantal sterfgevallen

Dr. Speciani legde uit dat de regering had aanbevolen dat alle overledenen die alleen verdacht werden van besmetting met Covid-19 als Covid-dode werden gerapporteerd. Dus als iemand stierf aan een hartaanval maar na de dood positief testte voor Corona, dan was hij een “Corona Dead”. Dr. Speciani schatte dat van de 35.000 doden die als Covid-slachtoffers werden gemeld, velen helemaal niet aan het virus stierven. In ten minste 300 gevallen waren bovendien fundamentele fouten bewezen. Een beroemde viroloog, Prof. Guilio Tarro, die geen band heeft met de regering, zou hebben gezegd dat er geen manier was om de cijfers te bevestigen die in de mainstream circuleerden.

Dr. Speciani legde uit dat er statistieken zijn over de sterfgevallen. De gemiddelde leeftijd van het overlijden van een Italiaans slachtoffer was 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. In sommige gevallen zouden autopsies zijn uitgevoerd en zou zijn vastgesteld dat er gemiddeld meer dan 3 reeds bestaande aandoeningen zijn geconstateerd. Bij 75 mannelijke slachtoffers was 75% van hen zwaarlijvig. Hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus werden ook gevonden. Vier zouden in het laatste stadium van kanker zijn geweest. Uit deze feiten ziet Dr. Speciani duidelijk dat Covid-19 in het beste geval een kortstondige verlenging van de duur van het lijden had voorkomen, dat de dood zeker binnen een zeer korte tijd zou hebben plaatsgevonden.

In Italië zouden 500 mensen per dag sterven aan hart- en vaatziekten en 400 mensen aan kanker. Het is uiterst gemakkelijk om mensen in deze groepen te vinden die ook positief kunnen testen voor Covid-19.

Naar aanleiding van vragen van de commissie werd ontdekt dat de Italiaanse staat in eerste instantie verslag had gedaan van wat zojuist in de commissie was gehoord, maar in een nieuw verslag heeft hij de gegevens anders geïnterpreteerd, zonder echter de gegevens ter beschikking te stellen voor onderzoek.

Dr. Speciani wees erop dat slechts een zesde van de slachtoffers die aan Covid-19 zouden zijn overleden, zou worden onderzocht. Dit zou uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie die de artsen op het moment van overlijden hebben verstrekt. Hij ontkende de juistheid van de gegevens, omdat de lijkschouwingen zouden ontbreken.

Er werd een Italiaanse arts ingeschakeld om de vraag te beantwoorden wie er daadwerkelijk aan Covid is overleden. Dr. Loretta Bolgan is gepromoveerd in de farmaceutische chemie. Ze had als onderzoeksassistent gewerkt in verschillende instellingen en de farmaceutische industrie, met name op het gebied van onderzoek en de goedkeuring van vaccins. Ze werkt al zo’n 20 jaar als consultant voor NGO’s zoals die welke zich bezighouden met vaccinatievraagstukken. Ze is bekend in Italië omdat ze de tien vaccinaties, die verplicht zijn voor alle kinderen in Italië, heeft laten analyseren door onafhankelijke laboratoria. Vervolgens publiceerde ze haar bevindingen en presenteerde deze in het parlement.

Het belangrijkste probleem dat gevonden zou zijn, zijn de onzuiverheden in de vaccins. De fabrikanten zouden de producten niet voldoende hebben gezuiverd. Dit zou aan de goedkeuringsinstanties van de EU zijn uitgelegd. Er was onder andere menselijk DNA gevonden, retrovirussen die kankerverwekkend kunnen zijn en leukemie kunnen veroorzaken, chemische onzuiverheden, apen- en ratten-DNA, amfetaminen, pesticiden, enz. Er waren slechts enkele vaccins zonder gebreken. Het zouden vaccins zijn geweest die uit Duitsland kwamen.

In een van de vaccins zouden zelfs verboden amfetaminen zijn gevonden. Dr. Bolgan zou dan dergelijke gevallen hebben gemeld bij de speciale politie. Maar daar zou ze nog geen antwoord op hebben gekregen. Het is het vermelden waard dat er volgens de vertaler vijftien maanden geleden in Italië een speciale parlementaire commissie is geweest waarvoor Dr. Bolgan heeft getuigd, maar dit heeft niet geleid tot een verdere reactie.

Ongevaccineerde kinderen mogen in Italië niet naar de kleuterschool. Van zes tot zestien jaar kunnen niet-gevaccineerde kinderen en jongeren naar school, maar ouders moeten een boete betalen.

Dr. Wodarg vroeg vervolgens of het vaccin dat tijdens de vaccinatiecampagne in Bergamo vóór de uitbraak van de Corona-pandemie was toegediend, was getest. Vaccins tegen griep en meningokokken zouden zijn toegediend, maar een onderzoek zou niet zijn uitgevoerd door Dr. Bolgan.

Terug naar Corona

Zij rapporteerde aan Corona dat de autopsies die tegen het einde van april, begin mei werden uitgevoerd, hadden aangetoond dat de mensen die verondersteld werden longziekte te hebben, daadwerkelijk waren gestorven aan stollingsproblemen. Sindsdien zou dit door verschillende onderzoeken zijn bevestigd. Voordien zouden de uitvoering van de autopsies en de publicatie van de autopsierapporten echter zijn belemmerd. Dus 25.000 slachtoffers hadden eerst moeten worden onderzocht voordat kon worden vastgesteld wat de doodsoorzaak in veel gevallen was.

Dr. Loretta Bolgan wees erop dat alleen een schatting mogelijk zou zijn door de sterftecijfers van de afgelopen jaren te vergelijken en een overmaat aan sterfte vast te stellen. Bovendien werd opgemerkt dat epidemiologen in Italië inmiddels hadden vastgesteld dat de slachtoffers die de afgelopen jaren aan longontsteking en griep zijn overleden, dit jaar uit de statistieken waren verdwenen.

Dr. Wodarg vroeg of er in Italië een vergelijking was die gebruikt kon worden om de longziekten van de jaren te vergelijken. Helaas zouden hier geen gegevens over bestaan. En er zou onvoldoende onderzoek zijn. Wat wel gezegd kan worden is dat de overgrote meerderheid van de patiënten meerdere infecties heeft. In het geval van Covid zou er sprake zijn van een tweefasenziekte. Ten eerste zou er een klinisch beeld zijn dat veel lijkt op de griep, wat dan voor de meeste mensen weinig problemen zou opleveren. De belangrijkste problemen in Italië zouden dan zijn geweest die met complicaties, en deze zouden zijn ontstaan omdat mensen die ziek waren, werden samengebracht met mensen die verzwakt waren door andere eerdere ziekten. Ziekenhuizen zouden epidemische centra zijn geworden door onvoldoende isolatie van de zieken.

In de tussentijd zou er een veel beter begrip zijn voor de gemaakte fouten en zou het mogelijk zijn om veel betere zorg te verlenen aan patiënten. Maar het begrip voor de juiste behandeling zou te laat zijn gekomen. Vandaar het grote aantal slachtoffers.

Dr. Bolgan wees erop dat het aantal patiënten met ernstige symptomen vrij vergelijkbaar was met degenen die in voorgaande jaren ernstige griepverschijnselen hadden vertoond. Wat zou belangrijk zijn om op te merken Maar het probleem zou zijn geweest dat het beheer van de ziekte in het begin verkeerd zou zijn geweest. De patiënten zouden te laat zijn geïsoleerd. Het zou veel zinvoller zijn geweest om de patiënten concreet en goed te isoleren, in plaats van de hele staat af te sluiten. Natuurlijk zouden de mensen die direct contact hebben met de zieken met bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten leven.

Op dit moment zou de situatie zodanig zijn dat iedereen die een positieve PCR-test heeft gekregen, wordt geïsoleerd. Maar dat zou niet redelijk zijn, omdat de test nog geen indicatie zou geven of de ziekte zich zou ontwikkelen of zou kunnen worden doorgegeven.

De commissie vroeg wat het plan was voor de verdere behandeling van de coronacrisis, of de twee Italiaanse artsen een tweede golf zouden verwachten.

In de tussentijd zouden de artsen veel beter weten hoe ze patiënten moeten behandelen in welk stadium van de ziekte. In feite zouden ze een test nodig hebben voor elk stadium van de ziekte, aangezien de PCR-test bij lange na niet voldoende is. Dan zou het mogelijk zijn om sneller te beslissen hoe deze fase van de ziekte te behandelen.

Uit SARS 2009 weten we dat de epidemie niet zou zijn teruggekeerd omdat het menselijke immuunsysteem er mee om kon gaan. Men zou dus kunnen veronderstellen dat hetzelfde zou gebeuren met Corona. Het zou belangrijk zijn om mensen die voorheen ziek waren en oude mensen te beschermen. Als specialist voor vaccins legde Dr. Bolgan vervolgens uit dat uit de literatuur bekend is dat vaccinaties het risico verhogen, vooral voor het deel van de oudere bevolking, om ziek te worden als gevolg van een nieuwe infectie, dat wil zeggen een nieuw type virus, en dat de effecten veel ernstiger worden.

Dr. Wodarg wees erop dat hij ook twee studies kende die dat bevestigen. Eén kwam uit Nederland met ouderen, één uit het Pentagon.

Dr. Bolgan heeft ook wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over een toekomstig Covid-19 vaccin, maar de focus van de commissievergadering lag op de foto’s en het defr effect van de foto’s in Duitsland, dus het werd niet verder besproken.

Binnenkort:
In het volgende deel van deze serie hoort u verdere verklaringen van professor Antonietta Gatti, een patholoog, die informatie zal geven over de situatie in Italië.

Bronnen:

  1. https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-1-von-jochen-mitschka/ und https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-2-von-jochen-mitschka/
  2. https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-3-von-jochen-mitschka/ und https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-4-von-jochen-mitschka/
  1. https://corona-ausschuss.de/sitzung3/
  2. https://www.amboss.com/de/wissen/Nosokomiale_Infektionen
  3. https://signalmedicineacademy.com/dr-luca-speciani-md-cv/

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Foto bron: OvalMedia

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort