Corona Onderzoekscommissie – Deel 2 | Door Jochen Mitschka

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

In deel 1 van deze serie hebben we verslag gedaan van het begin van de eerste sessie van de extraparlementaire onderzoekscommissie, getiteld “Leren van de onderzoekscommissie voor de Mexicaanse griep” (1). Maar nadat de geschiedenis en de blootstelling van de eerste pandemie was verteld, nadat de WHO haar definitie van pandemieën blijkbaar had aangepast aan de duidelijke wensen van de farmaceutische industrie, ging het interview met Dr. Wolfgang Wodarg al snel over op andere onderwerpen. De analysemethode werd al besproken en de vraag werd gesteld waarom Duitsland het zo goed doet in vergelijking met de VS of Italië. Tegen het einde van de tweede video van de hoorzitting ging het onderwerp over het vermoedelijke nieuwe vaccin waar de politici op wachten.

Het Corona-vaccin in discussie

Wodarg vermoedde dat een mogelijk vaccin tegen corona, zoals dat tegen de griep, elk jaar zou moeten worden vernieuwd. Hij noemde ook een studie waarin werd vastgesteld dat mensen die tegen griep gevaccineerd zijn, minder kans hebben om griep te krijgen, maar meer kans om andere virussen te krijgen dan een niet-gevaccineerde controlegroep. Daarom is het nut van een griep- of coronavirusvaccinatie omstreden. De resultaten van studies geven aan dat als één virus wordt onderdrukt, andere een “gemakkelijkere tijd” hebben. Wodarg was verbaasd dat het Paul Ehrlich Instituut en het Robert Koch Instituut de politieke stelling delen dat “normaliteit alleen kan worden bereikt door vaccinatie”.

De commissie maakte bezwaar tegen het feit dat de politici het over een nieuw soort vaccinatie hebben. Waarop Wodarg stelde dat er veel verschillende benaderingen zijn voor de ontwikkeling van vaccins, aangezien veel verschillende bedrijven nu de duidelijk winstgevende vaccinatiesector willen betreden.

Hij wees op het voorbeeld van Novartis. Novartis produceert stoffen in bioreactoren waaruit de antigenen worden gewonnen. Het nieuwe type vaccins zou dit proces nu vrijwel verplaatsen naar het menselijk lichaam. De mens wordt een bioreactor. De “vaccin”-fabrikant produceert helemaal geen vaccin meer, maar iets wat verondersteld wordt om mensen zelf fragmenten van het virus in hun lichaam te laten produceren. We zouden genetisch gemodificeerd zijn zodat onze cellen antigenen produceren.

“Dit betekent dat we een genetisch georganiseerd organisme worden.”

Er zouden verschillende vectoren worden gebruikt om een RNA in het cytoplasma van onze cellen in te brengen. DNA is het genetisch materiaal in de kern van de cel, het is afkomstig van het boodschappers-RNA dat naar de ribosomen gaat, waar eiwitten worden gesynthetiseerd, etc. Dit gebeurt in het cytoplasma. Volgens Wodarg gaat het door het kernmembraan naar het cytoplasma, naar de hele cel. “De boodschapper RNA die we in onze cellen willen brengen, zodat onze cellen vervolgens een eiwit produceren, dat geacht wordt door te dringen tot deze virussen”. We worden verondersteld bijna stukjes van de virale enveloppe in ons lichaam te produceren.”

Op de vraag of dit al bestond, antwoordde Wodarg dat het bij dieren was geprobeerd. En zo’n gentech-methode om Ebola te bestrijden bestond al en was net goedgekeurd, onder een speciale licentie omdat Ebola zeer gevaarlijk is. Volgens Wodarg is hij niet bekend met de klinische proeven. Er zijn altijd de moeilijkheden om naar de originele gegevens te kijken. Wat dit vaccin op de lange termijn in het lichaam verandert, is niet onderzocht.

Vervolgens legde hij andere mogelijke drastische neveneffecten uit die alleen in een langetermijnstudie kunnen worden opgespoord. En natuurlijk zou alleen datgene wat wordt waargenomen, worden bepaald.

Op de vraag waarom deze nieuwe vaccinatiemethode nu plotseling zo gehaast wordt gepromoot, legde Wodarg uit dat deze nieuwe stoffen met weinig geld maar met extreme winst kunnen worden geproduceerd. Geen kippeneieren meer, geen bioreactoren meer.

Wodarg stelt vervolgens dat men met Ebola en beperkt gebruik nog steeds zou kunnen begrijpen dat deze methode wordt toegediend onder een risico-batenanalyse. Maar niet in het geval van het coronavirus.

Vaccinatie zou eigenlijk betekenen dat er iets in het lichaam wordt gebracht waar de persoon dan mee te maken krijgt en dat er een tegenreactie wordt opgebouwd die hij zich herinnert als er een aanval plaatsvindt. In het geval van passieve vaccinatie geef je antilichamen aan een andere persoon. Maar wat er nu gebeurt is dat je het menselijk lichaam de stoffen laat produceren waartegen het zich later moet verdedigen.

Wodarg wijst er dan weer expliciet op dat de veelgebruikte test NIET de diagnose van een ziekte is en ook niet expliciet als zodanig wordt aangeduid. De EU heeft om de validatie van de test gevraagd. Vandaag de dag is het onduidelijk hoe een positieve test überhaupt beoordeeld moet worden. Want zelfs als het virus artefact door de test wordt gedetecteerd, betekent dit niet dat er geen symptomen zijn veroorzaakt door een ander virus.

Infectie

Wodarg legt uit dat een infectie het alarmsignaal van het lichaam is. Wodarg antwoordde op de vraag of de meldingen van “infecties” uit de VS dan mogelijk helemaal geen betrekking zouden hebben op infecties, en zei dat het niet bekend was waar ze naar op zoek waren en waarmee.

De machines die gebruikt worden om de tests automatisch te evalueren zouden ook een enorme business zijn. De testmarkt, die nu miljarden dollars per euro bedraagt, zou zo groot zijn, zegt Wodarg, dat de bedrijven er al evenveel winst mee maken als vroeger met de vaccinaties. “Als de ene golf na de andere komt, zal elke keer een nieuwe test nodig zijn.”

Houd uw afstand

Wodarg vindt het betreurenswaardig dat mensen die een bepaalde leeftijd bereiken het recht wordt ontzegd om zelf te beslissen hoe en of ze voor zichzelf kunnen zorgen. Immers, niet alle mensen zouden dement zijn als ze quasi gevangen zouden worden gehouden. “Mijn 93-jarige moeder luisterde altijd heel goed aan de telefoon, of ik een beetje hees was, verkouden was, en als er iets mis was, vroeg ze altijd ‘als je verkouden bent… dan kom je niet in mijn huis’. Ze kunnen voor zichzelf zorgen!

Tegen de achtergrond van de staatsreactie, hoe gedwongen afstand nemen werd, werd vervolgens de vraag gesteld of er een concrete medische reden was dat de coronacrisis, die alles had verlamd, anders moest worden beoordeeld dan de andere griepgolven die in het verleden waren waargenomen, of er iets was dat deze coronacrisis bijzonder gevaarlijk zou maken.

Wodarg antwoordde: “Ik heb nog geen argumenten of bevindingen gezien, zelfs niet in de onderzoeken die nu orgaanspecifieke coronavirussen in de periferie van de organen bewijzen noemen die bijzonder zouden zijn. Hetzelfde is gebeurd met de griep. Er is veel meer onderzoek naar dit onderwerp, en er is nog meer onderzoek naar het feit dat dit precies gebeurt wanneer bepaalde immuundeficiënties aanwezig zijn. En daar is niets bijzonders aan, dat is er wel in Corona.”

Desgevraagd bevestigde hij dat er ook trombose werd waargenomen. Dit is een soort van schokreactie van het lichaam, die dan cytokinen uitzendt, waardoor de cellen zich anders gedragen dan normaal en een verdedigingsreactie veroorzaken die het lichaam vernietigt.

Wodarg legde expliciet uit dat het niet bewezen was dat de “nieuwe” coronapathogeen gevaarlijker was dan eerdere virussen die tijdens het griepseizoen verschenen.

Een commissielid wees erop dat dit vanuit juridisch oogpunt de cruciale vraag zou zijn, omdat zoveel grondrechten zouden zijn ondermijnd. En de grondrechten vormen de basis voor een goed functionerende democratie. Fundamentele rechten zijn zeer overwegend rechten van het individu ten opzichte van de staat. En het is niet de burger wiens grondrechten zijn geschorst die moet bewijzen dat het niet gerechtvaardigd was, maar degenen die de rechten hebben geschorst moeten bewijzen dat het gerechtvaardigd was.

Wodarg legde uit dat hij als hoofd van een gezondheidsautoriteit verantwoordelijk was voor administratieve handelingen die de rechten van de burgers beperkten. “Als ik had gezegd dat de kleuterschool zou worden gesloten, moest ik het heel goed bewijzen. Dan moet ik wel heel goede redenen hebben, anders zou ik een schadeclaim moeten indienen.” Hij moest voor de rechtbank kunnen bewijzen dat de sluiting van de kleuterschool noodzakelijk was. Als hij echter in deze functie had vertrouwd op de coronatest, die in Duitsland veel wordt gebruikt en niet officieel is goedgekeurd zonder ernstige gevallen van ziekte, zou hij grote moeite hebben gehad om dit voor de rechter te verdedigen als reden.

Een commissielid legde uit dat de commissie een reden voor de sluiting zocht die niet alleen gebaseerd was op het legendarische “Paniekpapier” (2) van het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken. Hij verklaarde dat hij geen enkel antwoord van de regering zou krijgen, behalve de eis die in de paniekpaper wordt genoemd om de bevolking in zo’n staat van angst te brengen dat ze alle verzoeken van de regering zonder weerstand zouden volgen.

Terug naar de varkensgriep.

De commissie toonde vervolgens een deel van de film “Trust WHO” (3). Daarin wordt de grote fraude met de Mexicaanse griep opnieuw aangepakt.

De vierde video (4) werd gevolgd door een gedetailleerd interview met Dr. Wodarg over de onderzoekscommissie van de Raad van Europa naar de Mexicaanse griep. De enquêtecommissie van de Raad van Europa heeft een verslag opgesteld dat door het Parlement van de Raad van Europa als aanbeveling aan de lidstaten is doorgegeven. In het verslag wordt ook opgemerkt dat de nationale gezondheidsautoriteiten in veel landen hebben gefaald. Ze hebben hun bevolking niet beschermd tegen de “nep” en onnodige gevaarlijke vaccinaties. Een punt van kritiek was ook het “vermogen van secundaire belangen om de WHO te beïnvloeden”. In het verslag wordt erop aangedrongen dat de WHO transparanter wordt en dat de farmaceutische industrie wordt geneutraliseerd. Natuurlijk is de expertise van de farmaceutische industrie nodig, maar de farmaceutische industrie mag geen invloed hebben op de WHO-beslissingen.

De heer Wodarg zegt dat sommige landen de aanbevelingen goed hebben verwerkt. Daarentegen zou er in Duitsland helemaal niets zijn gebeurd. Op het Robert Koch Instituut, bijvoorbeeld, zouden medewerkers die de “nep” in de Mexicaanse griepzaak hadden gesteund, nog steeds in overeenkomstige functies zitten.

Volgens Wodarg zou de invloed van de vaccinindustrie nog groter zijn geweest op het gebied van vaccins, in plaats van te worden teruggedrongen zoals aanbevolen. De industrie slaagt erin de autoriteiten onder druk te zetten met betrekking tot de tijdslimieten, maar ook met betrekking tot de veiligheidsnormen. Soms moet je de veiligheidsnormen laten varen, legde Wodarg uit, als er iets heel dringends op het spel staat. Maar de autoriteiten moeten het onderzoeken en bewijzen dat het gerechtvaardigd is om de bevolking aan risico’s bloot te stellen. Maar dat doen ze niet.

De ethische commissies

“Gezien de vaccins die nu worden ontwikkeld, begrijp ik de ethische commissies ook niet. De ethische commissies, die moeten aandringen op een verantwoord evenwicht tussen schade- en voordeelverhaaltjes en niet alleen maar risico’s moeten nemen die al gemakkelijk herkenbaar zijn”. De notulen van de besluiten van de ethische commissies zouden op zijn minst allemaal transparant en openbaar moeten zijn.

Aangezien de onderzoeken waarop de ethische commissie haar besluiten baseert, vaak door ondernemingen worden ingediend en deze aan geheimhouding zijn onderworpen, zouden de besluiten of protocollen van de ethische commissie ook deel gaan uitmaken van het bedrijfsgeheim, dat bedoeld is om winst te genereren. Men moet weten dat er ook particuliere ethische comités zijn, dat wil zeggen bedrijven die geld verdienen aan hun werk, die dergelijke beslissingen nemen. Het moet ook bekend zijn dat dergelijke gebeurtenissen regelmatig plaatsvinden in EU-landen waar de minste weerstand wordt verwacht. Met andere woorden, de stemming van een ethische commissie is gekocht, vergelijkbaar met een milieueffectrapportage.

“Ik begrijp niet waarom het uitstekende IQWIG (Institute for Quality and Efficiency in Health Care) [niet betrokken was], een zeer goed instituut met uitstekende wetenschappers wiens taak het is om een batenanalyse uit te voeren. Als we bijvoorbeeld nieuwe procedures in de geneeskunde willen invoeren, dan krijgen ze een mandaat van het paritair federaal comité, of van de federale overheid, om te kijken wat de relatie is tussen baten en lasten. En dan zetten ze de hele wetenschappelijke wereld in beweging, en dat doen ze met hoge kwalificaties.” Het instituut zou een internationaal rolmodel zijn. Het werk zou volledig transparant zijn, alles zou op het internet worden gepubliceerd. Wodarg legde uit dat hij niet begrijpt waarom dit instituut niet in het begin de opdracht kreeg om eerst de voordelen van de coronaproef te bestuderen [en misschien later de maatregelen die politiek gezien werden genomen].

Een commissielid maakte er bezwaar tegen dat de cruciale vraag misschien wel is of de test überhaupt relevante resultaten oplevert of niet. Onlangs waren er berichten verschenen dat het foutenpercentage meer dan 80% bedroeg. Wodarg antwoordde dat het een kwestie van prevalentie zou zijn, hoe vaak de ziekte zou voorkomen.

“Het is vreemd dat een interne test de Republiek kan verlammen”, antwoordde hij op de vraag waarom niet alle mogelijke maatregelen werden genomen om de bestaande testprocedures te valideren.

Het “paniekpapier” en het “vals alarm papier” en de media

Vervolgens werd er door de commissie op gewezen dat na het genoemde paniekpapier een “vals alarm” (5 ) van het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend was geworden, waaruit in detail zou blijken dat er sprake was geweest van vals alarm. Als er twee van zulke papieren waren [het “paniekpapier” en het “vals alarm papier”], zei een commissielid, dan zou men erover moeten nadenken. Het eerste document is duidelijk bedoeld om discussies te vermijden, om elke vorm van discussie met paniek te smoren, en het tweede document legt uit dat er geen reden is om in paniek te raken. En nu zou het des te urgenter zijn om te verduidelijken hoe de testprocedures moeten worden beoordeeld. Maar het lijkt erop dat niemand geïnteresseerd is.

Vervolgens werd de vraag gesteld aan het voormalige lid van de Duitse Bondsdag, Wodarg, of er ooit een voorbeeld was geweest van alle partijen die unaniem hun ogen sloten en niet wilden weten wat er aan de hand was. In ruil daarvoor riskeerde hij echter een situatie zoals die in de VS, waar in een ziekenhuis in een maand net zoveel zelfmoorden werden gepleegd als in een heel jaar.

Wodarg legt uit dat hij nog nooit zo’n homogeen politiek antwoord heeft ervaren. Anders zou er altijd een herkenbare oppositie zijn geweest en had de regering zich altijd moeten verantwoorden. Maar conformisme zou in deze vorm tot nu toe niet hebben plaatsgevonden. Hij beperkte echter wel de mogelijkheid dat er in het geval van de Mexicaanse griep geen echte politieke oppositie zou zijn geweest [Let op: het verzet kwam van de artsen en de patiënten].

De rol van de media, zei Wodarg, zou een beslissende rol spelen. Als er geen oppositie was in de media, zou er ook geen oppositie zijn in de politiek. Een commissielid wees erop dat het rapport “Profiters of Fear” uit 2009, dat gaat over het Mexicaanse griepschandaal, op de publieke televisie te zien was. Het was een Frans-Duitse ARTE-productie. Volgens Wodarg zou de discussie in Frankrijk intens zijn geweest en zou hij daar door een panel zijn uitgenodigd voor een hoorzitting. Een situatie die vergelijkbaar is met die van de Bundesrat in Duitsland, die een hoorzitting organiseert.

Wodarg vreesde dat, door de eenzijdige berichtgeving in de grote media, de media later, wanneer de volledige omvang van de economische [en menselijke schade zoals zelfmoorden, andere onbehandelde ziekten, etc.] bekend wordt, een laag profiel zullen houden. En dat ze hun huidige mislukking zeker niet zullen toegeven. “Wat we hier in de achterkamer doen, hoort thuis in de publieke discussie over grote netwerken.”

Wodarg citeerde Frau von der Leyen met de woorden: “We zullen de pandemie pas beëindigen als er een vaccinatie beschikbaar is”. En vroeg: “Wie zijn wij? Wat is deze houding ten opzichte van de bevolking? Alsof je via de overheid een pandemie kunt beëindigen. Hij vindt het ongelooflijk en begrijpt niet hoe het door de media kan worden opgeslokt.

De economische gevolgen…

Wodarg wijst erop dat niets zo zeker is als het verband tussen sociale situatie en ziekte. Als men kijkt naar de gevolgen van de Spaanse griep na de Eerste Wereldoorlog, kan men zien hoe de situatie van hopeloosheid en de desolate economische situatie op dat moment van invloed waren op de ziekte.

Wodarg legde uit dat de ziekenhuizen die winstcentra waren geworden, zoals de farmaceutische bedrijven die gericht waren op aandelenkoersen en winst, natuurlijk alle betalingen mee zouden nemen die nu door de Corona-crisis in hun kas werden gespaard, en niemand voelde zich verantwoordelijk voor het verhoor, de controle of het tegenhouden daarvan. Ziekenhuizen hebben leegstaande bedden waarvoor ze door de staat werden betaald, en konden werknemers op arbeidstijdverkorting zetten omdat de focus op Corona al het andere verwaarloosd werd.

De situatie in de verpleegkundige sector

Het comité en Wodarg hebben zich vervolgens beziggehouden met het probleem van de zorg, vooral op oudere leeftijd. Zorg betekent ook het activeren van de ouderen, zodat hun mentale en fysieke mobiliteit zo lang mogelijk behouden blijft. In plaats daarvan zou de pandemie hebben geleid tot isolatie, d.w.z. activering door middel van bezoeken aan familieleden zou zijn geëlimineerd, en de last voor de verzorgers zou zijn toegenomen. Dit zou mede hebben geleid tot het feit dat er geen andere manier was om zichzelf te helpen dan het verdoven van de ouderen, wat zeer twijfelachtig zou zijn geweest, zo niet crimineel. Maar dit zou niet de verantwoordelijkheid zijn van het verplegend personeel, maar van het management van de huizen en de richtlijnen van de politici.

Het verdoven van een bejaarde riskeert een longontsteking en als gevolg daarvan de dood. Ouderen zijn daarom zeer kwetsbaar voor de sluiting.

Vervolgens werd een verder overzicht gegeven van wat de commissie nog wilde behandelen.

De commissie verklaarde dat de volgende dag een hoorzitting zou worden gehouden, specifiek over de zorg. Terwijl Wodarg er nogmaals op wees dat in China, een land met meer dan 1,5 miljard inwoners, het probleem in een deel van het land binnen zeer korte tijd zou kunnen worden opgelost. Vervolgens werd besproken dat er nog steeds een poging werd gedaan door de commissie om te achterhalen welke maatregelen waren genomen om details van de situaties in het buitenland te verkrijgen. Wat heeft de federale regering gedaan om de situatie in Zweden en de situatie in Italië te analyseren?

Tot slot werd de gewenste afvlakking van de curve van de zieken aangehaald als argument voor de stopzetting, zodat het gezondheidssysteem niet overbelast zou raken. De commissie zou nog steeds feiten verzamelen over de feitelijke situatie.

Wodarg legde toen uit dat er tot nu toe sprake was geweest van kudde-immuniteit bij 60-80% van de besmette mensen. Met Corona zou dit “complete onzin” zijn. Het zou nooit mogelijk zijn om het op deze manier te meten of te definiëren met Corona, omdat de virussen slechts bij ongeveer 20% van de geïnfecteerde mensen een grotere immuunrespons achterlaten. Dit, zo legde hij uit, kon worden waargenomen in groepen waarin een kudde-immuniteit zich had ontwikkeld. Je kunt de mazelen niet vergelijken met corona.

De commissie zou zich ook buigen over de kwestie van co-infecties, met name met andere virussen, werd opgemerkt. De gevolgen van de stillegging zouden dan opnieuw in detail worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor het isolement van de stervende en zieke ouderen. Ook de sociaal-politieke gevolgen zullen aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van verplichte maskers.

Wodarg verklaarde vervolgens de ontwikkeling van het immuunsysteem van de kindertijd tot aan de ouderdom.

De commissie zal ook een hoorzitting organiseren over behandelingsfouten. Als er ongeoorloofde geneesmiddelen werden gebruikt, zei Wodarg, was het absoluut noodzakelijk om de resultaten grondig te controleren. Autopsies zouden moeten worden uitgevoerd, en ze zouden moeten worden uitgevoerd met kennis van de medicatie.

De commissie zou ook kijken naar de economische gevolgen, en er zouden hoorzittingen worden gehouden met bankiers en juristen die gespecialiseerd zijn in faillissementen. De risico’s van de overheidsschuld zullen ook een probleem worden. De kwestie van de vaccins zal worden aangepakt, evenals de kwestie van de gegevensbescherming door middel van massale tests, die ook genetische profilering zouden kunnen omvatten. Lobby-invloeden en mediagedrag zullen worden onderzocht. Protagonisten die al in de Mexicaanse griep waren opgemerkt, en die nu weer belangrijke standpunten vertegenwoordigen, zullen ook worden ondervraagd.

Tot slot werd er algemene kritiek geuit op de ontwikkeling van de maatschappij en de economie en werd er gewezen op de gevolgen van diverse ongewenste ontwikkelingen.

Binnenkort

In de derde aflevering van deze serie verwachten we uitspraken over de situatie van de mensen in de verpleeghuizen, voor en tijdens de sluiting. Deze hoorzitting was al enige tijd geblokkeerd op YouTube, maar is nu weer beschikbaar.

Aanwijzingen:

  1. https://corona-ausschuss.de/sitzung1/
  2. https://fragdenstaat.de/blog/2020/04/01/strategiepapier-des-innenministeriums-corona-szenarien/
  3. https://youtu.be/56KZcsh7TME?t=715 bis 30:30 bis Der vollständige Film ist gegen eine Gebühr auf YouTube verfügbar. In dem Film erklärt Dr. Wodarg im Prinzip schon vor Jahren, was nun in der Corona-Krise beobachtet werden kann.
  4. https://youtu.be/CmWxyUjFlB4?t=1130

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Foto bron: OvalMedia

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort